Trăn trở nghề công tác xã hội ở bệnh viện

Để phát huy vai trò của người làm công tác xã hội nhằm hỗ trợ đắc lực cho cả bác sĩ và bệnh nhân thì cần có sự quan tâm hơn nữa của ngành y tế.