Thực hiện tốt công việc đột phá để thúc đẩy phát triển

Thực hiện tốt các công việc đột phá tại các địa phương theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt để phát triển.