Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

Ngành giáo dục và đào tạo Hải Dương luôn xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.