Hết thời lợi dụng đấu giá đất "hét" giá cao gây nhiễu loạn thị trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn số 413/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ