Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tham gia nhiều cuộc thi, sáng tác 

Năm 2021, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trong hoạt động.