Cơ hội trăm năm có một: Viết lại kịch bản công nghiệp ô tô

Xu hướng chuyển sang ô tô điện là tất yếu. Việt Nam sẽ trở thành “đại bản doanh” ô tô điện trong tương lai.