Thoái vốn nhà nước tại 141 doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025

Chính phủ đặt mục tiêu thoái vốn tại 141 doanh nghiệp và cổ phần hoá 19 doanh nghiệp nhà nước, có vốn nhà nước đến năm 2025.