Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch phấn đấu sản lượng xi măng tăng 8,3%

Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch phấn đấu tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 5,35 triệu tấn, tăng 1,5% so với năm 2021.