2 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước kinh doanh thua lỗ

Hải Dương có 2 trong tổng số 5 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước kinh doanh thua lỗ năm 2021.