Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sản xuất, kinh doanh

Việc ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh với các cơ quan, tổ chức sẽ tạo điều kiện hỗ trợ thành viên hiệp hội trong sản xuất, kinh doanh.