Kết quả thực hiện Đề án 06 là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Thông tin trên được nêu trong Kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 22.12.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.