Kim Thành thành lập 18 đội thanh niên tham gia chuyển đổi số

Từ đầu tháng 6 đến ngày 15.8, tất cả 18 cơ sở Đoàn xã, thị trấn ở huyện Kim Thành đều đã thành lập mỗi nơi 1 đội thanh niên tình nguyện tham gia chuyển đổi số.