Thống nhất chủ trương thành lập Bộ phận nội chính cấp huyện

THỨ SÁU, 30/09/2022 15:22:16

Ngày 29.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có Thông báo kết luận số 814-TB/TU về việc thành lập Bộ phận tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.


Ảnh chụp Thông báo kết luận số 814-TB/TU về việc thành lập Bộ phận tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thành lập Bộ phận tham mưu, giúp việc các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp như đề xuất của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thiện, ban hành hướng dẫn thành lập bộ phận này để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy có trách nhiệm thực hiện tốt nội dung thông báo.

Theo tờ trình, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề xuất Bộ phận tham mưu, giúp việc các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp giúp Bí thư, Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở địa phương. Bộ phận này gồm 3 đồng chí: Chánh Văn phòng cấp ủy cấp huyện làm Trưởng bộ phận; Chánh Thanh tra cấp huyện và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện làm thành viên. Văn phòng cấp ủy cấp huyện là cơ quan thường trực của bộ phận tham mưu, giúp việc.
NINH TUÂN