Tập trung tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

THỨ HAI, 28/11/2022 18:28:30

Sáng 28.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11.2022.


 Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số nội dung quan trọng tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình các nước lớn và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; dự báo tình hình và định hướng công tác đối ngoại thời gian tới. Đồng chí thông tin một số kết quả Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc (từ ngày 16-22.10.2022); chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”; nhấn mạnh Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc có tác động to lớn đến cục diện thế giới, khu vực và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc…

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc cũng thông tin tình hình Mỹ và quan hệ Việt Nam - Mỹ. Công tác tuyên truyền cần nhấn mạnh những nội dung trên tinh thần “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai” như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định, hai nước đã rất nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển năng động và ngày càng sâu rộng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, bình đẳng, cùng có lợi. Hợp tác trong các lĩnh vực ngày càng thực chất và hiệu quả. Công tác đối ngoại phải mềm dẻo, linh hoạt, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, thúc đẩy hoạt động đối ngoại...


Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về chuyên đề “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Ý chí và niềm tin tất thắng

Cũng tại hội nghị, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về chuyên đề: Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Ý chí và niềm tin tất thắng.

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12.1972 - 12.2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các báo cáo viên cấp tỉnh tập trung cao độ tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của chiến thắng; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; những chiến công của quân và dân ta; đường lối chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự sáng tạo, độc đáo của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của Quân chủng Phòng không - Không quân là nhân tố quyết định làm nên chiến thắng.

Thông qua công tác tuyên truyền tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng - an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về đối ngoại; làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước, nhất là với Mỹ… Qua đó cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, sáng tạo, tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, góp phần sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

BẢO LINH