Năng lượng mới từ lòng Dân - ý Đảng

THỨ NĂM, 11/02/2021 06:11:25

Chúng ta mừng Đảng quang vinh vào tuổi 91 với sức trẻ mùa xuân, sức nghĩ, sức đi thời cách mạng công nghiệp 4.0 đã chạm vách từng nhà, từng quốc gia, dân tộc.


Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII-Đại hội của "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển"

Xuân Tân Sửu đang về với nhiều cái mới. Mới muôn thuở là sông xuân, nước biếc, lá nõn, nhành non. Là tâm hồn thơ thới, lắng lòng sau một năm nhiều hoa trái và cũng lắm gian nan. Nhưng cái mới mà ai cũng cảm nhận được, vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, đó là mùa xuân chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta.

Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều đánh dấu một dấu mốc chói lọi. Đại hội lần này cũng là dấu son trên hành trình 35 năm đổi mới, được khởi xướng từ Đại hội VI của Đảng - Đại hội quyết định vận mệnh của cả dân tộc. Từ đổi mới tư duy, chúng ta đã dũng cảm đoạn tuyệt cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường, có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. Thế rồi cuộc sống là thước đo tin cậy cho mỗi chủ trương, chính sách. Thực tiễn đã cho ta những tổng kết sâu sắc để bổ sung vào kho tàng lý luận. Đại hội XIII khẳng định: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế  và uy tín như ngày nay.

Có được cơ đồ ấy không phải là lúc thỏa mãn, dừng lại. Con đường xây dựng đất nước thịnh vượng còn dài dặc gian truân. Trên con đường ấy, Đảng xác định mục tiêu rõ ràng, đến giữa thế kỷ này Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tiêu chí của một đất nước phát triển, ta thường nói nôm na rằng đó là sự phồn vinh, thịnh vượng, chỉ số hạnh phúc của con người rất cao. Để đạt được mục tiêu ấy đòi hỏi một tầm nhìn xa và những quyết sách phù hợp trong ngắn hạn, kịp thời điều chỉnh khi hoàn cảnh thay đổi, như chúng ta đã từng thay đổi rất nhanh chóng và đã thắng “giặc” Covid-19 trong năm 2020, được thế giới đánh giá là “cuộc chiến thần kỳ”. Hết làn sóng dịch thứ nhất, đến làn sóng thứ hai, bất ngờ và nguy hiểm, nhưng toàn dân đã bắt nhịp nhanh với “trạng thái bình thường mới”. Vượt qua dịch bệnh, thiên tai hoành hành suốt một dải miền Trung, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng gần 3% trong năm 2020. Trong khi đó nhiều quốc gia khác có hoàn cảnh tương tự chấp nhận mức tăng trưởng âm, toàn cầu âm tới 4%.

Nhiều ý kiến tâm huyết tại các diễn đàn Đại hội Đảng nhấn mạnh rằng nhân loại đã bước vào thập niên thứ ba thế kỷ XXI, để phát triển nhanh và bền vững, vì cuộc sống an lành, hạnh phúc của người dân, cần tăng cường hơn nữa công tác phân tích, dự báo tình hình; rà soát thật kỹ, xác định đúng các chỉ tiêu chủ yếu, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng và những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp có tính đột phá, khả thi cao. Mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới yêu cầu khơi thông mọi động lực cho tăng trưởng.

Đúng như vậy. “Khơi thông mọi động lực” là vấn đề tưởng như quá quen thuộc nhưng lại mang nội hàm mới trong thời kinh tế số. Khơi thông phải từ đâu? Chắc chắn là phải bắt đầu từ cơ chế, chính sách. Đó chính là công việc của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần này nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”. Có thể coi đó là yếu tố quyết định để thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cái mới trong xây dựng Đảng lần này là không chỉ tập trung xây dựng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, mà Đảng ta đưa “xây dựng Đảng về đạo đức” trở thành một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. 

Nêu gương là chuyện của muôn đời, nhưng sớm xuân nay nói đến điều này bỗng thấy thật gần gặn và mới mẻ. Hàng nghìn năm trước đây cha ông ta đã nói vua phải sáng, tôi phải hiền mới mong đất nước thái bình muôn thuở. Bác Hồ cũng dặn rằng, cán bộ phải làm mẫu mực cho người dân bắt chước mà làm theo. Trong nhiệm kỳ qua, Trung ương Đảng đã có những chủ trương lớn, giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa điều này. Đảng vừa đề ra Quy định về sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, vừa có Quy định về tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Phải có “con mắt tinh đời” trong việc dùng người. Đổi mới đi liền với chỉnh đốn. Khen thưởng đi liền với kỷ luật. Chưa có nhiệm kỳ nào công tác phòng chống tham nhũng được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt đến như thế!

Sự thật hiển nhiên như vậy, nhưng liên tục trong những tháng ngày qua và ngay trước thềm Đại hội, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị liên tục chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Dân. Họ nói rằng Đảng độc quyền lãnh đạo là mất dân chủ, đất nước không thể khá lên được. Phải đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như ở nơi này nơi kia. Nhưng chính thực tiễn cuộc sống hôm nay, ngay trong những ngày này, sự thật trên thế giới đã bác bỏ. Gần đây nhất, ta hãy nhìn sang các nước Iraq, Lybia. Người dân Iraq từng có lúc ngộ nhận rằng chế độ đa đảng và sự hiện diện của một nước lớn bên ngoài sẽ là phép màu đem đến sự giàu có. Nhưng không phải thế, hàng chục triệu dân đã sai đường, đa đảng đã không đem lại điều mong muốn ấy mà còn đẩy người dân vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, trong nước khủng hoảng chính trị kéo dài. 

Chưa bao giờ nhân loại chứng kiến cục diện thế giới đa cực như hiện nay. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ quốc tế gia tăng. Đó là căn nguyên, từ đó đòi hỏi những thức tỉnh chính trị mới.

Sự thật phải được kiểm chứng trong bầu trời nhân dân. Vững bước đi lên trên con đường đã chọn, nhưng đó là con đường đổi mới, con đường sáng tạo, không có cây đèn thần nào soi rọi, chỉ có ngọn đuốc trí tuệ được thắp lên từ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được tiếp thêm năng lượng mới từ lòng Dân-ý Đảng.

Và như thế, chúng ta mừng Đảng quang vinh vào tuổi 91 với sức trẻ mùa xuân, sức nghĩ, sức đi thời cách mạng công nghiệp 4.0 đã chạm vách từng nhà, từng quốc gia, dân tộc.

HẢI ĐƯỜNG