Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch

THỨ TƯ, 06/10/2021 15:31:56

Cuộc giám sát nhằm đánh giá đúng kết quả, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch tỉnh, từ đó có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót.

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện; công tác tham mưu xây dựng quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối tượng giám sát là Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương, Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc và Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường. Thời gian giám sát thực hiện trong 30 ngày làm việc, kể từ khi đoàn giám sát nhận được báo cáo của tổ chức đảng, đảng viên được giám sát.
PV