Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng

THỨ BA, 27/10/2020 20:43:47

Báo điện tử Hải Dương đăng toàn văn tham luận của đồng chí Đoàn Thanh Bình, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Lương (Gia Lộc) tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Đồng chí Đoàn Thanh Bình, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Lương (Gia Lộc) tham luận tại Đại hội 
Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị. Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng là cơ sở vững chắc đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”. Đây là nội dung quan trọng đã được thể hiện qua nhiều chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy. 

Xuất phát từ vai trò, sự cần thiết và ý nghĩa trên, nhiều nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc đều xây dựng đề án hoặc kế hoạch nhằm triển khai, thực hiện đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Đại hội, với mục tiêu trọng tâm là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên”. Điều này được tiếp tục khẳng định tại Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025, bằng việc xây dựng Kế hoạch số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhằm “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2021-2025”.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Gia Lộc có 38 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, có 267 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trong đó có 212 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn. Đảng bộ xã Gia Lương hiện có 321 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Nhiều năm liền, tỉ lệ các chi bộ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt trên 80%.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Huyện ủy, sự hướng dẫn kịp thời của các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, xác định rõ vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đảng bộ xã Gia Lương đã quyết tâm xây dựng Đảng bộ, Chi bộ đảng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu của các đồng chí Chi ủy viên, Bí thư chi bộ; triển khai và tổ chức thực hiện một cách hiệu quả Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Để đạt được những kết quả nêu trên, bài học kinh nghiệm được rút ra tại Đảng bộ cơ sở cho thấy sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được thể hiện trước hết ở trình độ giác ngộ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng của tổ chức cơ sở Đảng trước mọi biến động của tình hình chính trị - xã hội. Khả năng khắc phục những biểu hiện tiêu cực, sai trái, những hạn chế, khuyết điểm của bản thân tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Nhạy bén về chính trị và kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, hành động thù địch, ngăn chặn tác động tiêu cực từ bên ngoài của cấp ủy, đảng viên. Thể hiện ở việc ủng hộ cái đúng, cái mới, cái tiến bộ, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước, của địa phương. Thể hiện ở sự đoàn kết, kỷ luật nghiêm và chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Thể hiện ở tính tiền phong gương mẫu, ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được tiến hành trong mọi lĩnh vực hoạt động, ở tất cả các khâu, các bước, các mối quan hệ trong quá trình xây dựng và lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, với nhiều biện pháp phong phú sinh động.

Từ những kinh nghiệm tại địa phương, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ, đảng bộ về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Phải nâng cao nhận thức cho các Chi bộ, Đảng bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đối với việc thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đội ngũ đảng viên phải nhận thức được tổ chức cơ sở Đảng là hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết trong toàn địa phương, cơ quan, đơn vị, sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng là điều kiện để địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở nâng cao nhận thức, cần tập trung nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Trách nhiệm của đảng viên thể hiện ở việc tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ hiểu biết về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, quán triệt hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết các cấp và thực hiện thắng lợi nghị quyết của cấp trên và của cấp mình. Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm cho cán bộ, đảng viên đủ khả năng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trong chấp hành các nguyên tắc, quy định sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Hai là, phải hết sức coi trọng công tác phát triển đảng viên mới, cả về số lượng và chất lượng, nhất là chất lượng. Hiện nay công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do thanh niên, đối tượng chủ yếu trong phát triển đảng đi làm ở các công ty, doanh nghiệp và đi làm ăn xa... Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chú trọng công tác tạo nguồn, phát hiện những quần chúng ưu tú trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương để bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ. Đồng thời thường xuyên quan tâm công tác quản lý, giáo dục đảng viên, công tác đánh giá chất lượng đảng viên được đổi mới, nâng cao tính tự giác, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, công khai kết quả đánh giá, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia góp ý đối với đảng viên, từ đó chất lượng đội ngũ đảng viên ngày được nâng lên.

Ba là, kiện toàn chi bộ về mặt tổ chức, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

Kiện toàn chi bộ, trước hết phải chăm lo xây dựng cấp ủy vững mạnh. Lựa chọn cấp ủy viên đúng tiêu chuẩn, phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và ở các thôn, khu dân cư. Mọi hoạt động xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, các khâu, các bước trong tiến trình lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng đều có sự đề xuất chỉ đạo, tổ chức điều hành, quản lý, kiểm tra của Đảng ủy. Các cấp uỷ đảng là người trực tiếp dự thảo, hoàn chỉnh nghị quyết, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, nắm tình hình, kết quả, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, duy trì các nguyên tắc tổ chức, chế độ sinh hoạt Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức, giải quyết các mối quan hệ của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng, bám sát đặc điểm lãnh đạo của từng tổ chức cơ sở Đảng ở các cơ quan, đơn vị và ở các thôn để bồi dưỡng nâng cao phẩm chất năng lực cho đảng viên. Thực hiện tốt việc phân loại đảng viên hàng năm, gắn phân loại đảng viên với phân loại cán bộ. Quản lý chặt chẽ chất lượng đảng viên. Các chi bộ cần phân công cụ thể cấp ủy viên phụ trách từng mặt công tác, phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và khả năng của đảng viên. Đồng thời, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật đảng, đưa ra khỏi tổ chức Đảng những đảng viên không đủ tư cách, vi phạm kỷ luật theo đúng Điều lệ Đảng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, Chi bộ bảo đảm cho mọi hoạt động của các chi bộ có chất lượng, hiệu quả, là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung từng buổi sinh hoạt gắn với đặc điểm lãnh đạo của từng tổ chức cơ sở Đảng; làm tốt các bước chuẩn bị sinh hoạt, tiến hành sinh hoạt và triển khai thực hiện sau khi sinh hoạt. Tăng cường sinh hoạt đảng theo chuyên đề, bàn và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp uỷ để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đầu tàu gương mẫu của Bí thư cấp uỷ và từng cấp uỷ viên; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt Đảng và thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Bốn là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, gắn nâng cao chất lượng ra nghị quyết với tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp uỷ đảng. Để việc chấp hành nguyên tắc của Đảng được nghiêm túc, hiệu quả cao, nguyên tắc phải được quán triệt và thực hiện đầy đủ trong sinh hoạt, trong phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện các mặt công tác của cấp uỷ, phải lưu ý giải quyết tốt các mối quan hệ trong các tổ chức cơ sở Đảng. Giải quyết tốt các mối quan hệ công tác của cấp ủy. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ viên về nguyên tắc của Đảng; người bí thư, cán bộ chủ trì phải nêu cao tính Đảng, tinh thần tự phê bình và phê bình, gương mẫu chấp hành và duy trì thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định trong đảng uỷ; kiên quyết đấu tranh khắc phục các biểu hiện sai trái, mở rộng dân chủ trong tổ chức đảng.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đảng, các lực lượng trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Đối với đảng ủy cấp trên, thường xuyên có nghị quyết lãnh đạo đúng đắn để các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt, cụ thể hóa sát với yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đảng ủy phải nắm chắc chất lượng lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, chất lượng đảng viên để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo kịp thời. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên, việc quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên, chấp hành các nguyên tắc, chế độ quy định của các tổ chức cơ sở Đảng bảo đảm cho các tổ chức cơ sở Đảng chấp hành nghiêm túc, thực hiện có chất lượng. Quan tâm xây dựng đội ngũ bí thư, cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực, thật sự là trung tâm đoàn kết, là “linh hồn” của tổ chức cơ sở Đảng.

Sáu là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.   

Thực hiện quy trình đánh giá, phân loại tổ chức đảng nghiêm túc, chặt chẽ, đi vào thực chất. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng, tạo động lực cho các tổ chức đảng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, thi hành kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.
ĐOÀN THANH BÌNH
Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Lương (Gia Lộc)