Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, truyền thống quý báu của dân tộc ta

THỨ TƯ, 03/02/2021 14:22:57

Trong suốt 91 năm qua, đoàn kết thống nhất đã trở thành truyền thống và cội nguồn sức mạnh trong Đảng, quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.


Hình ảnh Huy hiệu Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thành công của Đại hội XIII của Đảng tiếp tục là minh chứng cho thấy đoàn kết chính là sức mạnh của Đảng, là nhân tố để Đảng lãnh đạo đất nước phát triển.

Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, truyền thống quý báu của dân tộc ta  

Đoàn kết là một truyền thống quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Ông cha ta đã từng tổng kết: "Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"; "Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết"... Đến thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và tinh thần đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đã nói: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công".

Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18.11.1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vì vậy mà, Đảng Cộng sản Việt Nam dù số thành viên không lớn, ở thời điểm lãnh đạo, chỉ đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, chỉ có khoảng 5.000 đảng viên, nhưng luôn là một khối thống nhất vững chắc. Đó là cơ sở giúp Đảng ta phát huy tối đa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn, hiểm nguy.

Từ đó đến nay, trải qua 91 năm thực hiện sứ mệnh tiên phong dẫn dắt dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh với trung tâm là sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng. Vấn đề này quan trọng đến mức, trước lúc đi xa, trong Di chúc thiêng liêng để lại cho Đảng và nhân dân ta, Bác nhiều lần nhắc tới hai chữ đoàn kết và chỉ rõ: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Và Bác căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Lời dạy của Bác về đoàn kết thống nhất trong Đảng tuy ngắn gọn, nhưng làm sáng cả tâm can bao tầng lớp nhân dân Việt Nam; làm toát lên tất cả tầm quan trọng của đoàn kết thống nhất mà mỗi cán bộ, đảng viên phải khắc ghi.

Tiếp thu những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất, trong các kỳ đại hội Đảng, vấn đề trọng yếu này luôn được đặt ra một cách nghiêm túc, xem xét toàn diện và đề ra những nhiệm vụ giải pháp nhằm xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng ngày càng bền chặt.

Thực tiễn đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhờ có đoàn kết toàn dân mà nhân dân ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Cũng nhờ đoàn kết mà nhân dân ta đã làm nên chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Và cũng vì đoàn kết, nhân dân ta đã làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày nay, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam không phân biệt quá khứ, thành phần giai cấp, dân tộc, tôn giáo, ý thức hệ ở trong nước hay ở nước ngoài, miễn là tán thành mục tiêu chung là giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo, có cơ sở vật chất-kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững. Vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.750 USD/người; đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế.

Có thể thấy rõ, thắng lợi trong đấu tranh giành chính quyền, trong đấu tranh dựng nước, giữ nước và những thành quả trong xây dựng chủ nghĩa xã hội (đặc biệt là những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước), xét đến cùng đều là kết quả của sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Nói một cách khác, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục đoàn kết để thành công

Thấm nhuần tư tưởng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc luôn được xem là nơi tập trung tinh hoa trí tuệ và sự thật là Đại hội XIII của Đảng đã quy tụ được tinh thần, sức mạnh đoàn kết cao nhất. Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội XIII đã thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thành công của Đại hội XIII của Đảng đã đánh dấu một kỳ Đại hội đặc biệt, một sự kiện mang tính lịch sử.

Với sự thống nhất rất cao, Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Và cũng với sự thống nhất rất cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nghị quyết Đại hội XIII cũng nêu rõ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Có thể khẳng định, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, đạt được những mục tiêu đề ra, có đường lối chính xác phù hợp với thực tế hiện nay và xu thế phát triển của đất nước, thế giới, cùng với đội ngũ cán bộ đủ mạnh, đủ tâm, đủ tầm, có điều kiện thực thi đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước một cách hiệu quả.

Đại hội đã thể hiện được nguyện vọng, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân để đất nước phát triển. Trong diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định: Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị: Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, làm ra của cải vật chất, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.

Với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài, sẽ phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước; nhiệm kỳ khóa XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII.

Trong không khí náo nức mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và Đảng ta tròn 91 tuổi, thành công của Đại hội XIII của Đảng tiếp tục là động lực để chúng ta tiếp tục tin tưởng rằng Đảng luôn vững tay chèo lái, lãnh đạo toàn dân tộc ta lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Theo TTXVN