[Đồ họa] Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

THỨ SÁU, 03/02/2023 06:00:00

Ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã hoạt động tích cực, khẩn trương và đầy sáng tạo để chuẩn bị cho sự ra đời các tổ chức cộng sản - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.