Công nhận xã Thanh Quang là đô thị loại V

THỨ BẢY, 29/05/2021 13:27:37

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định công nhận xã Thanh Quang (Nam Sách) là đô thị loại V.


 Thanh Quang phấn đấu trở thành thị trấn vào năm 2023
Đây là điều kiện quan trọng để xã phấn đấu nâng cấp trở thành thị trấn vào năm 2023, phù hợp các nội dung trong Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

​Nằm ven quốc lộ 37, xã Thanh Quang có vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện Nam Sách. Tổng sản phẩm trên địa bàn xã năm 2020 đạt 420,13 tỷ đồng, trong đó ngành nông nghiệp đạt 74,81 tỷ đồng, ngành công nghiệp - xây dựng đạt 111,26 tỷ đồng, ngành dịch vụ đạt 234,06 tỷ đồng.

Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 54,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,59%.  Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao.
THÀNH ĐẠT