Thiếu cán bộ, công chức tư pháp

CHỦ NHẬT, 31/07/2022 05:34:23

Hiện toàn tỉnh có 6 trưởng phòng tư pháp cấp huyện không có trình độ chuyên môn liên quan đến luật ở các huyện Thanh Hà, Thanh Miện, Bình Giang, Nam Sách, Kim Thành và thị xã Kinh Môn.

Các cán bộ này học nhiều ngành khác nhau như kinh tế, tài nguyên, giáo dục, hành chính... Ngoài ra, trong tỉnh đang thiếu 130 công chức tư pháp cấp xã. Sở Tư pháp hiện cũng chỉ được giao 24 biên chế, thấp nhất cả nước.

Với khối lượng công việc lớn (ở cấp huyện là 23 đầu việc, cấp xã 12 đầu việc), tình trạng trên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng thực hiện công việc ở các đơn vị và của ngành tư pháp tỉnh. 
 HOÀNG LONG (TP Hải Dương)