Điều cần biết với các trường hợp không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú

Theo Luật cư trú mới người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại.