Những nhận thức mới và định hướng của Đại hội XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đại hội XIII đã tiếp tục khẳng định, phát triển nhận thức và định hướng mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng trên nền tảng “công tác tổ chức, cán bộ phải coi là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt".